جعبه آتش نشانی دیواری تک کابین یادوکابین(استیل یارنگ استاتیک)

جعبه آتش نشانی دیواری تک کابین یادوکابین(استیل یارنگ استاتیک)

جعبه های آتش نشانی دیواری

تک کابین فلزی
با رنگ الکترو استاتیک
فایر باکس
با ابعاد مختلف(سفارشی)

جعبه های آتش نشانی دیواری

دو کابین فلزی 
با رنگ الکترو استاتیک
فایر باکس 
با ابعاد مختلف(سفارشی)

جعبه های آتش نشانی دیواری

تک کابین فلزی 
با رنگ الکترو استاتیک

هوزریل 
با ابعاد مختلف(سفارشی)

جعبه های آتش نشانی دیواری

دو کابین فلزی 
با رنگ الکترو استاتیک

هوزریل
با ابعاد مختلف(سفارشی)

جعبه آتش نشانی جعبه آتش نشانی جعبه آتش نشانی جعبه آتش نشانی

جعبه های آتش نشانی دیواری

تک کابین فلزی
استیل
فایر باکس
با ابعاد مختلف(سفارشی)

جعبه های آتش نشانی دیواری

دو کابین فلزی 
استیل
فایر باکس 
با ابعاد مختلف(سفارشی)

جعبه های آتش نشانی دیواری

تک کابین فلزی 
استیل
هوزریل 
با ابعاد مختلف(سفارشی)

جعبه های آتش نشانی دیواری

دو کابین فلزی 
استیل
هوزریل
با ابعاد مختلف(سفارشی)

جعبه آتش نشانی جعبه آتش نشانی جعبه آتش نشانی جعبه آتش نشانی