سینی کابل

سینی کابل

سینی کابل
گالوانیزه


در انواع سایز(پهنا)
وانواع بلندی(دو خم ، سه خم،چهار خم)
و انواع ضخامت

سه راه
(اتصالات سینی کابل گالوانیزه)


در انواع سایز(پهنا)
وانواع بلندی(دو خم ، سه خم،چهار خم)
و انواع ضخامت

زانو
(اتصالات سینی کابل گالوانیزه)


در انواع سایز(پهنا)
وانواع بلندی(دو خم ، سه خم،چهار خم)
و انواع ضخامت

چهارراه
(
اتصالات سینی کابل گالوانیزه)


در انواع سایز(پهنا)
وانواع بلندی(دو خم ، سه خم،چهار خم)
و انواع ضخامت

سینی کابل سینی کابل سینی کابل سینی کابل