داکت تاسیسات

داکت تاسیسات

داکت تاسیساتی از جنس گالوانیزه


در انواع سایز(پهنا)
وانواع بلندی(دو خم ، سه خم،چهار خم)
و انواع ضخامت