رک باطری

رک باطری

 

 رک
باطری 4 تایی

 

 رک
باطری 6 تایی

 

 

 رک
باطری 8 تایی