رک باطری

رک باطری

رک

باطری 4 تاییرک

باطری 6 تایی

 

رک

باطری 8 تایی