گاز شیشه ایی دیجیتال

گاز شیشه ایی دیجیتال

- گاز پنج شعله دیجیتال :   64 S.

- سایز :    87x52  .
-فول دیجیتال : دارای تایمر جهت هر پنج شعله.
- سر شعله: دوال .
-روغنگیر:  داکتیل لعاب.

- گاز پنج شعله دیجیتال :   65 S.

- سایز :    87x52  .
-فول دیجیتال : دارای تایمر جهت هر پنج شعله.
- سر شعله: دوال .
-روغنگیر:  داکتیل لعاب.

- گاز پنج شعله دیجیتال :   63 S.

- سایز :    87x52  .
-فول دیجیتال : دارای تایمر جهت هر پنج شعله.
- سر شعله: دوال .
-روغنگیر:  داکتیل لعاب.

- گاز پنج شعله دیجیتال :   59 S.

- سایز :    87x52  .
-فول دیجیتال : دارای تایمر جهت هر پنج شعله.
- سر شعله: دوال .
-روغنگیر:  داکتیل لعاب.

- گاز پنج شعله دیجیتال :   60 S.

- سایز :    87x52  .
-فول دیجیتال : دارای تایمر جهت هر پنج شعله.
- سر شعله: دوال .
-روغنگیر:  داکتیل لعاب.

- گاز پنج شعله دیجیتال :   58 S.

- سایز :    87x52  .
-فول دیجیتال : دارای تایمر جهت هر پنج شعله.
- سر شعله: دوال .
-روغنگیر:  داکتیل لعاب.

- گاز پنج شعله دیجیتال :   61 S.

- سایز :    87x52  .
-فول دیجیتال : دارای تایمر جهت هر پنج شعله.
- سر شعله: دوال .
-روغنگیر:  داکتیل لعاب.

- گاز پنج شعله دیجیتال :   62 S.

- سایز :    87x52  .
-فول دیجیتال : دارای تایمر جهت هر پنج شعله.
- سر شعله: دوال .
-روغنگیر:  داکتیل لعاب.

- گاز پنج شعله دیجیتال :   67 S.

- سایز :    87x52  .
-فول دیجیتال : دارای تایمر جهت هر پنج شعله.
- سر شعله: دوال .
-روغنگیر:  داکتیل لعاب.

- گاز پنج شعله دیجیتال :   37 S.

- سایز :    87x52  .
-فول دیجیتال : دارای تایمر .
- سر شعله: دوال .
-روغنگیر:  داکتیل لعاب.

- گاز پنج شعله دیجیتال :   44 S.

- سایز :    78x43  .
-فول دیجیتال : دارای تایمر .
- سر شعله: دوال .
-روغنگیر:  داکتیل لعاب.

- گاز پنج شعله دیجیتال :   45 S.

- سایز :    87x43  .
-فول دیجیتال : دارای تایمر .
- سر شعله: دوال .
-روغنگیر:  داکتیل لعاب.

- گاز پنج شعله دیجیتال :   68 S.

- سایز :    87x52  .
-فول دیجیتال : دارای تایمر جهت هر پنج شعله.
- سر شعله: دوال .
-روغنگیر:  داکتیل لعاب.

- گاز پنج شعله دیجیتال :   67 S.

- سایز :    87x52  .
-فول دیجیتال : دارای تایمر جهت هر پنج شعله.
- سر شعله: دوال .
-روغنگیر:  داکتیل لعاب.

- گاز پنج شعله دیجیتال :   66 S.

- سایز :    87x52  .
-فول دیجیتال : دارای تایمر جهت هر پنج شعله.
- سر شعله: دوال .
-روغنگیر:  داکتیل لعاب.

- گاز پنج شعله دیجیتال :   35 S.

- سایز :    86x50  .
-فول دیجیتال : دارای تایمر .
- سر شعله: دوال .
-روغنگیر:  داکتیل لعاب.