گاز استیل

گاز استیل

- گاز پنج شعله استیل :   17 S.

- سایز :    87x52  .
-روغنگیر:  لعاب مات.

- گاز پنج شعله استیل :   18 S.

- سایز :    87x52  .
-روغنگیر:  لعاب مات.

- گاز پنج شعله استیل :   19 S.

- سایز :    87x52  .
-روغنگیر:  لعاب مات.

- گاز پنج شعله استیل :   20 S.

- سایز :    87x52  .
-روغنگیر:  لعاب مات.

- گاز پنج شعله استیل :   21 S.

- سایز :    87x52  .
-روغنگیر:  لعاب مات.

- گاز پنج شعله استیل :   22 S.

- سایز :    61x52  .
-روغنگیر:  لعاب مات.

- گاز پنج شعله استیل :   24 S.

- سایز :    87x52  .
-روغنگیر:  لعاب مات.

- گاز پنج شعله استیل :   25 S.

- سایز :    62x52  .
-روغنگیر:  لعاب مات.

- گاز پنج شعله استیل :   29 S.

- سایز :    87x52  .
-روغنگیر:  لعاب مات.

- گاز پنج شعله استیل :   33 S.

- سایز :    62x52  .
-روغنگیر:  لعاب مات.

- گاز پنج شعله استیل :   34 S.

- سایز :    62x52  .
-روغنگیر:  لعاب مات.

- گاز پنج شعله استیل :   37 S.

- سایز :    50x35  .
-روغنگیر:  لعاب مات.

- گاز پنج شعله استیل :   38 S.

- سایز :    50x35  .
-روغنگیر:  لعاب مات.

- گاز پنج شعله استیل :   39 S.

- سایز :    50x35  .
-روغنگیر:  لعاب مات.

- گاز پنج شعله استیل :   47 S.

- سایز :    86x50  .
-روغنگیر:  لعاب مات.

- گاز پنج شعله استیل :   18 S.

- سایز :    86x50  .
-روغنگیر:  لعاب مات.

- گاز پنج شعله استیل :   51 S.

- سایز :    87x52  .
- فول دیجیتال: دارای تایمر جهت هر پنج شعله.
- سر شعله: قارچی طرح سری سه باف.
-روغنگیر:  لعاب مات.

- گاز پنج شعله استیل :   52 S.

- سایز :    87x52  .
- فول دیجیتال: دارای تایمر جهت هر پنج شعله.
- سر شعله: قارچی طرح سری سه باف.
-روغنگیر:  لعاب مات.

- گاز پنج شعله استیل :  53 S.

- سایز :    87x52  .
- فول دیجیتال: دارای تایمر جهت هر پنج شعله.
- سر شعله: قارچی طرح سری سه باف.
-روغنگیر:  لعاب مات.

- گاز پنج شعله استیل :   54 S.

- سایز :    87x52  .
- فول دیجیتال: دارای تایمر جهت هر پنج شعله.
- سر شعله: قارچی طرح سری سه باف.
-روغنگیر:  لعاب مات.