اسپرینکلراسپرینکلر یک دستگاه خودکار آبی میباشد که به دلیل اطفای حریق نصب و را اندازی میشود اسپرینکلر شامل :سیستم تر،سیستم خشک سیستم جریان آزاد سیستم نیمه آزاد میباشد دراین جا توضیحاتی درباره انواع اسپرینکلر به شما ارائه میدهیم
کاربرد اسپرینکلر:یک سیستم ساده است که در شبکه های لوله کشی ساختمان ها نصب شده درعین حال نقش بسزایی در اطفا حریق دارد نحوه کار این سیستم به این گونه میباشد که در هنگام آتشسوزی شروع به تخلیه آب می کند به همین دلیل میشه گفت این سیستم یکی از مهمترین و ایمن ترین سیستم اطفا حریق میباشد
به طور مثال در کشور انگلستان هیچ کدام از ساختمان هایی که دارای سیستم اسپرینکلر بودن دچار خسارت های مرگ بار و سنگین نشده اند
انواع اسپرینکلر:
1-سیستم تر
2-سیستم خشک
3-سیستم جریان آزاد
4-سیستم نیمه آزاد
اسپرینکلرسیستم تر:این نوع به شبکه های لوله کشی آب متصل هستند و به محض فعال شدن اسپرینکلرآب فوران تخلیه می شود در هنگام حریق و افزایش درجه ی حرارت خود به خود شیشه ای که در دهانه اسپرینکلر است میشکند و بدین صورت آب جاری میشود.
اسپرینکلر سیستم خشک :دراین سیستم به طور معمول مسیر جریان آب لوله کشی ساختمان به وسیله فشار هوا بسته است و به محض فعال شدن اسپرینکلر و کم شدن فشار هوا منجر به باز شدن شیر سیستم و ورود آب به شبکه لوله کشی میشود
اسپرینکلر سیستم جریان آزاد:این سیستم اطفا حریق که از آن به عنوان روش نیمه خودکار نیز یاد میشود که از تعدادی افشانه با دهانه های باز تشکیل شده است که در هنگانم حریق شیر اصلی توسط سیستم یا به صورت دستی باز می شود
اسپرینکلر سیستم نیمه آزاد:این سیستم مشابه سیستم های جریان آزاد فعالیت میکند با این تفاوت
که در سیستم نیمه آزاد از اسپرینکلرهای خودکار استفاده می شود و زمانی که سیستم کشف آتش ،شیر اصلی را باز می کند ،فقط افشانه هایی که در معرض آتش هستند عمل میکنند
برای انتخاب اسپرینکلر مناسب  با ساختمان خود میتوانید مهرفرصنعت را انتخاب کنید