نصب کابل در ساختمان ها

  • 16 مرداد , 1396
  • 2078 نفر
  • کد خبر 100002
نصب کابل در ساختمان ها
امروزه در صنعت برق بخش عظیمی از توزیع انرژی الکتریکی ، به ویژه در فشار ضعیف،به وسیله یکابل ها صورت میگیرد .البته برای انتقال الکتریکی فشار متوسط و قوی نیز برخی موارد ازکابل های مخصوص استفاده میشود .کاربرد کابل ها در تاسیسات الکتریکی بسیار وسیع و دارای اهمیت زیادی است .کارخانجات کابل سازی کابل ها را دراندازه ها و کاربردهای گوناگون و یا ساختمان های داخلی متفاوت تولید می کند البته علاوه بر بخش تولید ،استفاده از کابل نیز نیازمند مهارت و تخصص کافی است و اتصال های مختلف در کابل کشی فشار ضعیف و فشار قوی نیازبه مهارت و رعایت اصول فنی دارد .