سینی کابل چیست

  • 8 مهر , 1397
  • 1114 نفر
  • کد خبر 100008

 

  • سینی کابل ها از کابل ها حمایت می کند همان طور که جاده ها از ترافیک حمایت می کنند.
  • سینی کابل ها یک ساختار مطمئن برای عبور کابل ها در محیط های رو باز فراهم می کنند .
  • سینی کابل ها همچون پلی برای انتقال سینی کابل ها استفاده می شوند.
  • بنابراین می توان گفت، سینی کابل ها همچون یک مولفه ی ساختاری در بخش الکتریکی سازه ها است.


سینی کابل گالوانیزه، سه راه )اتصالات سینی کابل گالوانیزه(، زانو )اتصالات سینی کابل گالوانیزه(، چهارراهاتصالات سینی کابل گالوانیزه(، پول باکس از جنس گالوانیزه، جعبه تقسیم، جعبه تقسیم سیم و کابل، داکت تاسیساتی از جنس گالوانیزه، ریل بست، فلاشینگ بام، لدر یا نردبان کابل از جنس گالوانیزه، ورق کاری - پانچ کاری و خم کاری